Krajský pozemkový úřad, pobočka Kolín zahájil dle ust. § 6 odst. 1  zákona v katastrálním území Tři Dvory řízení o komplexních pozemkových úpravách a v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona mohou zástupci zpracovatele návrhu po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.